Privacy Policy

Privacyverklaring Medica World

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Medica World verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Medica World, of om een andere reden persoonsgegevens aan Medica World verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met de Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Behiye Yonca-Kilic van Medica World,

Contactgegevens:

Medica World

Kuipersdijk 34

7512 CH Enschede

E-mailadres: info@medicaworld.nl

Facebookpagina MedicaWorld Hollanda

BTW:NL0057590480  KvK: 74344692

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Medica World verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden met toestemming van de cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek, omdat onze cliënt gebruik maakt van onze diensten en/of omdat de cliënt deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor -en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gezondheid gegevens
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Medica World verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden aan ons verstrekt met toestemming van de ouder/verzorger van de cliënt.

Daarnaast hebben we foto’s van cliënten, deze foto’s worden gemaakt met toestemming van de cliënt.

Hiervoor dient de cliënt een verklaring te tekenen. De cliënt kan te allen tijde deze toestemming intrekken.

De cliënt kan dit aangeven bij Behiye Yonca-Kilic van Medica World of via info@medicaworld.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Medica World verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Medica World verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de cliënt via telefoon, e-mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Medica World mailt cliënten met aanvullende gegevens in de vorm van een nieuwsbrief omtrent acties, mededelingen en indien er wijzigingen zijn omtrent diensten en producten.

Hiervoor geeft de cliënt mondeling toestemming tijdens het intakegesprek. Indien de cliënt hierover niet geïnformeerd wil worden, wordt het e-mailadres niet genoteerd.

 • Medica World verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van facturen.
 • Medica World verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor en na foto’s om

resultaten ten aanzien van huidverbetering te kunnen bekijken.

 • Medica World gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling.
 • Om goederen en diensten af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

 • Medica World bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarover de gegevens worden verzameld.
 • Indien de cliënt duidelijk aangeeft geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.
 • Indien de cliënt langer dan twee jaar niet geweest is, worden de Persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Medica World verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoerig van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderd:

 • De cliënt heeft het recht om zijn eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Daarnaast heeft de cliënt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Medica World.
 • De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar maken via info@medicaworld.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee sturen. Laat in deze kopie alleen uw pasfoto en naam zichtbaar.

Scherm uw paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af. Dit ter bescherming nam uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op dit verzoek.

 • Medica World wijst de cliënt tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 • Medica World neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • Als de cliënt het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan men contact opnemen via info@medicaworld.nl

Medica World heeft de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen:

 • De computer van Medica World is beveiligd met een wachtwoord, voorzien van een beveiligingssoftware en passende firewall

 

Afmelding e-mail berichtgeving:

Medica World gebruikt de naam en e-mailadres van de cliënt, om een nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere informatie te versturen. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk, via een mail te sturen naar info@medicaworld.nl

 

 Wijzigingen

Medica World geeft wijzigingen aan de cliënt door om de nieuwe veranderende Privacyverklaring te geven aan de cliënt.